Tìm kiếm khách hàng đúng mục tiêu

Bạn có thể tìm kiếm hàng ngìn KH thông qua bài viết, nhóm, comment,cảm xúc, hoặc đối thủ cạnh tranh.
Tương tác cả page, nhóm, nick cá nhân

Tăng tương tác tăng đơn hàng

Tự động commen, like bài viết khách hàng thường xuyên, giúp sản phẩm của bạn suất hiện thường xuyên trên bản tin của bạn bè. Từ đó tăng đơn hàng tối đa doanh thu cho bạn.

Tự động đăng bài lên nhóm, lên tường bạn bè

Tận dụng tối đa khách hàng từ các Nhóm và bạn bè

Giá trị fbxanh mang lại